"Forskriften"

Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger

er det formelle navnet på dokumentet som regulerer helsekravene for sjøfolk. I paragraf 1 står formålet med helsekravene: "Forskriften skal sikre at arbeidstakeren er helsemessig skikket til tjeneste om bord, ikke lider av medisinsk tilstand som kan antas å bli forverret ved tjeneste til sjøs eller utgjør en fare for helse og sikkerhet for andre om bord. I tillegg til dette generelle helsekravet er det i forskriften nedfeldt flere spesifikke krav, vedrørende for eks:* hørsel

  • fysisk yteevne
  • kroppsvekt
  • misbruk av alkohol og narkotiske stoffer

Det er viktig å være klar over at sjømannslegens rolle er å vurdere sjømannens spesifikke og generelle helsedata opp mot kravene i forskriften.

Dersom det er tvil om hvorvidt kravene oppfylles, så har sjømannslegen følgende alternativer:

  • Sjømannen får attest på fylte krav, men med redusert tidsgyldighet.
  • Det kan settes krav til tjenesten ombord
  • Helsekravene vurderes av sjømannslegen som ikke oppfylt og sjømannen kan påklage avgjørelsen og få sin sak vurdert av en nemd.

Kontakt oss

Navn *
Navn
Bestill time her; ikke meld konkrete helseopplysninger her